Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Isolatietechniek Brabant B.V., inschrijfnummer KvK 72735147, zaak doende te 4921 LK Made (gemeente Drimmelen) aan de Witteweg 14.

Artikel 1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Isolatietechniek Brabant B.V. uitgebrachte offertes en op de door haar gesloten (isolatie)overeenkomsten. Eventuele voorwaarden die wederpartij hanteert zijn niet van toepassing op de aanbiedingen van- en overeenkomsten met Isolatietechniek Brabant B.V., tenzij Isolatietechniek Brabant B.V. de toepasselijkheid van die voorwaarden schriftelijk heeft bevestigd.

Indien wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt het volgende: indien een bepaling in onderhavige algemene voorwaarden vanwege het bepaalde in het burgerlijk wetboek als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, blijft die bepaling buiten toepassing maar blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Alle offertes door of vanwege Isolatietechniek Brabant B.V. gedaan zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van zaken, prijzen of tijdstip aanvang werkzaamheden. In offertes gegeven of genoemde afbeeldingen, kleurstellingen, structuur, kwaliteit, tekeningen, maten en/of gewichten zijn slechts indicaties. Isolatietechniek Brabant B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen. Toezending van prijslijsten door Isolatietechniek Brabant B.V. is niet als een offerte te beschouwen en verplicht haar niet tot presteren. Orders (opdrachten), overeenkomsten en afspraken zijn voor Isolatietechniek Brabant B.V. eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Isolatietechniek Brabant B.V.

De van de offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door Isolatietechniek Brabant B.V. (of in haar opdracht) zijn gemaakt, blijven eigendom van Isolatietechniek Brabant B.V..Zonder schriftelijke toestemming van Isolatietechniek Brabant B.V. mogen ze niet worden gekopieerd en/of aan derde(n) ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2. Prijzen

Tenzij anders vermeld in offertes of orderbevestiging, zijn alle door Isolatietechniek Brabant B.V. opgegeven prijzen exclusief btw. Aan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf worden prijzen inclusief BTW geoffreerd. Indien er zich na de orderbevestiging door Isolatietechniek Brabant B.V. maar voor betaling door wederpartij kostprijsverhogende wijzigingen in binnen- of buitenland voordoen, is Isolatietechniek Brabant B.V. gerechtigd die kostprijsverhogende factoren door te berekenen aan de wederpartij.

Artikel 3. Levertijd

Het door Isolatietechniek Brabant B.V. opgegeven tijdstip over de aanvang van de werkzaamheden is steeds als een streeftijd te beschouwen en geldt nimmer als fatale termijn. Isolatietechniek Brabant B.V. draagt bij eventuele overschrijding van de streeftermijn geen aansprakelijkheid, noch voor directe schade noch voor gevolgschade. De wederpartij vrijwaart Isolatietechniek Brabant B.V. tegen eventuele aanspraken van derden vanwege een aanvang van de werkzaamheden na de opgegeven streefdatum.

Overschrijding van de opgegeven streeftijd geeft de wederpartij niet het recht de opdracht te annuleren. Indien de streeftijd met meer dan 45 dagen wordt overschreden, dient de wederpartij Isolatietechniek Brabant B.V. schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor nakoming te geven.

Artikel 4. Aanvang werkzaamheden en verplichtingen wederpartij

Wederpartij dient er voor zorg te dragen dat de omstandigheden zodanig zijn, dat Isolatietechniek Brabant B.V. het werk volledig ongestoord kan aanvangen en de overeengekomen werkzaamheden onverstoord zal kunnen blijven uitvoeren. In ieder geval draagt wederpartij zorg voor:

1.de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen).

2.dat Isolatietechniek Brabant B.V. tijdig over de voor het werk benodigde gegevens beschikt.

3.dat geen asbest aanwezig is op de plaats waar Isolatietechniek Brabant B.V. de installatie en/of montagewerkzaamheden zal verrichten.

4.dat alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd. 2

5.indien en voor zover wederpartij gebruik/aanspraak wil maken van (overheids)subsidies en/of andere (financiële) regelingen verband houdende met de door Isolatietechniek Brabant B.V. uit te voeren werkzaamheden dient wederpartij daar zelf zorg voor te dragen. Isolatietechniek Brabant B.V. staat op generlei wijze in voor het verkrijgen van dergelijke subsidies en/of bijdragen en/of voor de hoogte daarvan. Isolatietechniek Brabant B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het al dan niet verkrijgen van deze subsidies/bijdragen. Wederpartij kan ook aan de eventuele opgaaf van Isolatietechniek Brabant B.V. van oppervlaktes, maten en hoeveelheden geen aanspraken ontlenen. Eventuele aanvragen van wederpartij om subsidies/bijdragen zijn voor eigen risico en doen geen enkele afbreuk aan de betaalverplichtingen van wederpartij en kan ook geen reden vormen die betaalverplichtingen in te houden of op te schorten.

Artikel 5. Wijziging van het aangenomen werk

Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de wederpartij hetzij als gevolg

Van wijziging in het ontwerp hetzij veroorzaakt door niet overeenstemmen van de door/vanwege wederpartij verstrekte gegevens met de werkelijke uitvoering hetzij dat van overeengekomen hoeveelheden dient te worden afgeweken, behoren indien daardoor extra kosten ontstaan als meerwerk te worden beschouwd en, voor zover daardoor minder kosten ontstaan als minderwerk.

Meerwerk zal worden berekend op basis van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk

wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende

prijsbepalende factoren.

Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaal van het al verrekende en het nog te verrekenen

minderwerk dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft Isolatietechniek Brabant B.V. recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen tenzij het verzoek tot minderwerk van Isolatietechniek Brabant B.V. afkomstig was.

Artikel 6. Opschorting/Ontbinding/retentierecht

Isolatietechniek Brabant B.V. is bij de uitvoering van de overeenkomst steeds gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Isolatietechniek Brabant B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de wederpartij de gevraagde zekerheid te stellen geeft Isolatietechniek Brabant B.V. het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds gepresteerde ongedaan te maken of terug te nemen, onverminderd het recht van Isolatietechniek Brabant B.V. op vergoeding van onkosten en winstderving.

Onverminderd de overige aan Isolatietechniek Brabant B.V. toekomende rechten, wordt de overeenkomst in ieder geval geacht ontbonden te zijn ingeval de wederpartij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren of indien een (wettelijke) schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing wordt verklaard of indien zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd.

Isolatietechniek Brabant B.V. is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van wederpartij onder zich heeft (of zal krijgen) terug te houden totdat wederpartij aan Isolatietechniek Brabant B.V. heeft voldaan hetgeen zij uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen is verschuldigd.

Artikel 7. Betaling

Betalingen dienen te gebeuren binnen 10 dagen na factuurdatum. Isolatietechniek Brabant B.V. is gerechtigd bij een opdracht boven € 2.500, – vooruitbetaling te verlangen van 30% van het eindbedrag van de overeenkomst. Isolatietechniek Brabant B.V. behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen niet eerder te presteren dan nadat betaling hiervan is ontvangen

Behoudens afwijkende afspraken, dient betaling zonder korting of verrekening te geschieden. Het is de wederpartij niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen op te schorten.

Door het enkel verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim worden alle vorderingen van Isolatietechniek Brabant B.V. onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan Isolatietechniek Brabant B.V. toekomende rechten. De wederpartij zal vanaf de dag dat zijn/haar verzuim is ingetreden een rente verschuldigd zijn ad 1% per maand, terwijl vanaf dat moment alle door Isolatietechniek Brabant B.V. gemaakte kosten, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke, ten laste van de wederpartij komen, tot aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten. 3

Verzuim en incassokosten natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

Indien wederpartij een consument is in de zin van de per 1 juli 2012 in werking getreden regeling inzake

de Wet Incassokosten (WIK) gelden de bepalingen van die regeling. Isolatietechniek Brabant B.V. zal wederpartij na het verstrijken van de factuurtermijn voor betaling eerst de zogeheten 14-dagen brief zenden. Bij ommekomst van die 14-dagen termijn en indien nog altijd geen (gehele) betaling van wederpartij is ontvangen wordt aan wederpartij meteen incassokosten aangerekend. De incassokosten worden berekend over het factuurbedrag en bedragen.

-Over de eerste € 2.500,- 15% met een minimum van € 40,00;

-Over de volgende € 2.500, – 10%;

-Over de volgende € 5.000, – 5%;

-Over de volgende € 109.000, – 1%;

En over de rest tot € 1.000.000, – 0,5% tot een maximum van € 6.775,00.

Deze kosten laten onverlet de aanspraak die Isolatietechniek Brabant B.V. heeft op vergoeding van de gerechtelijke kosten in geval van een procedure.

Isolatietechniek Brabant B.V. blijft de eigenaar van de nog niet verwerkte materialen totdat wederpartij volledig aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8. Oplevering

Het werk is opgeleverd wanneer Isolatietechniek Brabant B.V. hetzij mondeling hetzij schriftelijk aan wederpartij te kennen heeft gegeven van de voltooiing van het werk en wederpartij het werk heeft goedgekeurd.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat wederpartij van Isolatietechniek Brabant B.V. de mededeling heeft gehad dat het werk is voltooid en wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden hetzij wanneer wederpartij het werk in gebruik heeft genomen. Bij ingebruikneming door wederpartij van een gedeelte van het werk wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

Kleine gebreken, derhalve gebreken die binnen een termijn van 30 dagen hersteld kunnen worden, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Herstellingen zullen uitsluitend door Isolatietechniek Brabant B.V. gedaan kunnen worden. Bij onthouding van goedkeuring van het werk is de wederpartij verplicht hiervan schriftelijk en zo volledig mogelijk mededeling te doen aan Isolatietechniek Brabant B.V.

Artikel 9. Garantie

Op de door Isolatietechniek Brabant B.V. geleverde materialen/grondstoffen/ zijn de garantievoorwaarden van toepassing afgegeven door de fabrikant/importeur/groothandel van de betreffende materialen/grondstoffen en zoals die luiden op het moment van gebruik/levering aan wederpartij. De aansprakelijkheid van Isolatietechniek Brabant B.V. is beperkt tot de inhoud van de in de eerste volzin van dit artikel genoemde garantievoorwaarden.

Elke aanspraak op garantie vervalt indien de wederpartij door een derde werkzaamheden heeft laten verrichten of zelf werkzaamheden heeft verricht die verband houden met de onder de garantie vallende werkzaamheden, materialen en/of grondstoffen. Er wordt geen garantie gegeven voor/op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van de materialen/grondstoffen.

Artikel 10. Klachtplicht

Wederpartij kan geen beroep meer doen op eventuele gebreken in de werkzaamheden/materalen/grondstoffen indien hij niet binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs kunnen) ontdekken van de gebreken schriftelijk bij Isolatietechniek Brabant B.V. heeft gereclameerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Isolatietechniek Brabant B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van Isolatietechniek Brabant B.V. bij de uitvoering van haar werkzaamheden, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt schade waartegen Isolatietechniek Brabant B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. Daarbij geldt uitdrukkelijk de beperking dat Isolatietechniek Brabant B.V. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor indirecte schade, hoe dan ook ontstaan en van welke aard ook. 4

Isolatietechniek Brabant B.V. aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm ook, verband houdende met een gebrek in de door/vanwege wederpartij aangeleverde gegevens en/of tekeningen en/of technische ontwerp(en). In dit verband wijst Isolatietechniek Brabant B.V. nog uitdrukkelijk op het hierboven onder artikel 4, lid 8, sub a t/m c bepaalde: Isolatietechniek Brabant B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan omdat wederpartij heeft verzuimd Isolatietechniek Brabant B.V. uiterlijk vóór aanvang van de werkzaamheden deugdelijk te informeren over de aanwezigheid in de woning van (gedeeltelijk) enkelsteense muren, over niet (goed) afgesloten schoorstenen en/of andere rookkanalen of over leidingen in de spouw en/of kruipruimte. Ook voor schade verband houdende met verborgen gebreken in en rond de door Isolatietechniek Brabant B.V. te bewerken woning/gebouw aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 12. Bevoegde rechter, toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met Isolatietechniek Brabant B.V. gesloten overeenkomst(en) of door haar uitgebrachte offerte(s) zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij enig in Nederland geldend dwingend voorschrift uitdrukkelijk anders bepaalt.

Deze algemene voorwaarden en de aanbiedingen/overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Open chat
Hulp nodig?
Scan the code
Hallo 👋
Kunnen we u helpen?